Svépomocné skupiny u ppp – postupová práce

Na konci ukázky z textu celý soubor ke stažení ve romátu PDF. <br><br> Z úvodu:<br><br> Poruchy příjmu potravy se v posledních letech konečně dostávají i do povědomí široké veřejnosti, negativní konotace tohoto biopsychosociálního onemocnění zvolna mizí. I díky tomu je pro nemocné poruchou příjmu potravy (dále jen PPP) snazší vyhledat nějakou formu pomoci, nabídka služeb se zkvalitňuje a rozšiřuje. Jedním typem služby jsou i svépomocné skupiny pro tyto klientky.<br> Ve své práci ve zkratce diagnosticky vymezím mentální anorexii a mentální bulimii, pokusím se zmapovat současný stav nabízených služeb pro nemocné s poruchou příjmu potravy. Hlouběji pak propracuji princip svépomocné skupiny s ohledem na klientky s PPP ? jejich motivaci, očekávání a potřeby, ambivalenci k léčbě, obtížnost napojení se na odbornou pomoc. (Svépomocná skupina je tedy jakýmsi můstkem či předstupněm k odborné pomoci, klíčová je její nízkoprahovost.) Podrobněji se budu zabývat i metodami práce na skupině, rolemi klientek i koordinátorů, kompetencemi svépomocné skupiny tohoto typu.<br> Jsem jedním z koordinátorů Svépomocné skupiny Anabell Praha, která má za sebou rok úspěšné existence; mé poznatky a úvahy vychází tedy z konkrétní práce s klientkami. Tato práce naplňuje poslání sociální práce jako takové ? jedná se o vyhledávání klientek s těmito problémy, kontaktní práci s nimi ? pomoci jim vyjít z izolace a zapojit je zpět do společnosti, navázání vztahu, motivace k léčbě a zprostředkování pomoci psychologické či psychiatrické. Na českém knižním trhu doposud není dostupná odborná literatura týkající se svépomocných skupin obecně, natož snad svépomocných skupin pro tuto klientelu. Ve své práci tedy vycházím ze zkušeností získaných v práci s klientkami, z odborné literatury o PPP, z internetových zahraničních zdrojů, z dostupných diplomových prací Katedry sociální práce a Katedry psychologie FF UK na téma svépomocné skupiny. <br><br> <a href=“docs/psychs4.pdf“>Význam svépomocných skupin pro motivaci a léčbu</a> (960 kb) <p>