Vnímání vlastního těla u ppp

<p>Na konci ukázky z textu celý soubor ke stažení ve formátu PDF. <br> <br> Z úvodu:<br> <br> Nejen obezita, ale i mírná nadváha se staly známkou neúspěchu, lenosti a jiných<br> charakterových vad. Ještě nedávno bychom hodnotili své silnější spoluobčany jako mírné, dobromyslné, vyrovnané, veselé, jako lidi, kteří si umějí užívat života. Dnes za jejich tloušťkou vidíme komplexy, zatrpklost, neúspěchy, nemoc… Negativní hrdinové dětských seriálu bývají tlustí a některé dětské panenky připomínají lidské kostry. …<br> <br> <a href=“http://idealni.cz/docs/psychs6.pdf“>Poruchy příjmu potravy a percepce tělesného schématu</a> (605 kb)</p>

Práce SOČ o mentální anorexii

Na konci ukázky z textu celý soubor ke stažení ve romátu PDF. <br><br> Z úvodu:<br><br> Každý z nás každý den vzdoruje nesmírnému tlaku. Na každého z nás každý den dýchá ze všech možných míst Mentální anorexie? Je to plížící se zlo, nenápadný šedý stín, který se k Vám krade každý den blíž a blíž, s každým zakázaným soustem Vás stále pevněji objímá? Až vás jednoho dne zcela ovládne? V této práci se hodlám se svou Anorexií vypořádat, srovnat si vše v hlavě, když už se teď na to mohu díkybohu podívat zdravýma očima.<br><br> <a href=“docs/psychs5.pdf“>Práce SOČ o mentální anorexii</a> (1 8000 kb) <p>

Následná péče u ppp – bakalářská práce

Na konci ukázky z textu celý soubor ke stažení ve romátu PDF. <br><br> Z úvodu:<br><br> ?Člověk pozná sám sebe, teprve když se dostane do křížku s překážkou.? (Exupéry, 2002, str. 75).<br> Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil poruchy přijmu potravy. Proč právě toto téma? Má to několik důvodů. Od prvního ročníku studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studií jsem měl možnost, a zároveň i povinnost, vykonávat praxi v nejrůznějších sociálních a psychoterapeutických zařízeních. K nejzajímavější a pro mě nejpřínosnější stáži jsem se dostal ve třetím ročníku. Byla to stáž ve Všeobecné fakultní nemocni na psychiatrické klinice, třetím oddělení, které se zabývá poruchami přijmu potravy. Jelikož jsem byl již ve třetím ročníku, bylo mi umožněno široké spektrum činnosti od příjmů, až po individuální terapii1. To vše pod supervizním vedením Doc. MUDr. H. Papežové, CSc. Je to tedy oblast, kde jsem měl možnost se detailně seznámit s léčebným zařízením, terapeutickými postupy, s pacienty i personálem a nasbírat mnoho zkušeností.<br> Za svůj největší úspěch na tomto oddělení považuji, že mi schválili projekt následné peče pro klientky, které prošli léčbou poruch přijmu potravy (především mentální anorexie a mentální bulimie). Právě o této následné péči pojednává má bakalářská práce. <br><br> <a href=“docs/psychs3.pdf“>Zavedení následné komunitně-skupinové péče u ppp</a> (1 000 kb) <p>

Svépomocné skupiny u ppp – postupová práce

Na konci ukázky z textu celý soubor ke stažení ve romátu PDF. <br><br> Z úvodu:<br><br> Poruchy příjmu potravy se v posledních letech konečně dostávají i do povědomí široké veřejnosti, negativní konotace tohoto biopsychosociálního onemocnění zvolna mizí. I díky tomu je pro nemocné poruchou příjmu potravy (dále jen PPP) snazší vyhledat nějakou formu pomoci, nabídka služeb se zkvalitňuje a rozšiřuje. Jedním typem služby jsou i svépomocné skupiny pro tyto klientky.<br> Ve své práci ve zkratce diagnosticky vymezím mentální anorexii a mentální bulimii, pokusím se zmapovat současný stav nabízených služeb pro nemocné s poruchou příjmu potravy. Hlouběji pak propracuji princip svépomocné skupiny s ohledem na klientky s PPP ? jejich motivaci, očekávání a potřeby, ambivalenci k léčbě, obtížnost napojení se na odbornou pomoc. (Svépomocná skupina je tedy jakýmsi můstkem či předstupněm k odborné pomoci, klíčová je její nízkoprahovost.) Podrobněji se budu zabývat i metodami práce na skupině, rolemi klientek i koordinátorů, kompetencemi svépomocné skupiny tohoto typu.<br> Jsem jedním z koordinátorů Svépomocné skupiny Anabell Praha, která má za sebou rok úspěšné existence; mé poznatky a úvahy vychází tedy z konkrétní práce s klientkami. Tato práce naplňuje poslání sociální práce jako takové ? jedná se o vyhledávání klientek s těmito problémy, kontaktní práci s nimi ? pomoci jim vyjít z izolace a zapojit je zpět do společnosti, navázání vztahu, motivace k léčbě a zprostředkování pomoci psychologické či psychiatrické. Na českém knižním trhu doposud není dostupná odborná literatura týkající se svépomocných skupin obecně, natož snad svépomocných skupin pro tuto klientelu. Ve své práci tedy vycházím ze zkušeností získaných v práci s klientkami, z odborné literatury o PPP, z internetových zahraničních zdrojů, z dostupných diplomových prací Katedry sociální práce a Katedry psychologie FF UK na téma svépomocné skupiny. <br><br> <a href=“docs/psychs4.pdf“>Význam svépomocných skupin pro motivaci a léčbu</a> (960 kb) <p>